RI&E

Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke risico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn. In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Werkgevers en werknemers werken zo samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat.

 

Doel

Het uitvoeren van een RI&E kent de volgende doelstellingen:

 • toetsen of de RI&E een reëel en actueel beeld geeft van de in het bedrijf voorkomende gevaren en risico’s;
 • verbeteringen en actuele inzichten van de arbeidsomstandigheden verwerken in de RI&E en het plan van aanpak;
 • op basis van het plan van aanpak adviseren hoe geconstateerde gevaren en risico’s beheerst kunnen worden en in welke volgorde maatregelen genomen dienen te worden.

Op deze manier beschikt het bedrijf over de in de Arbowet voorgeschreven RI&E en plan van aanpak.

Doelgroep

Bedrijven in de carrosseriebranche.  Bedrijven met 25 of minder werknemers in dienst hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een deskundige. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst is toetsing door een Arbodienst of deskundige noodzakelijk.

Programma

Interviews met enkele medewerkers, zoals:

 • Preventiemedewerker in opleiding / opdrachtgever, voor het doornemen van onder andere de RI&E en plan van aanpak.
 • (eventueel) Directeur, preventiemedewerkers om de verwachtingen ten aanzien van de RI&E en aanvullende toets helder te krijgen.
 • (eventueel) HR-adviseur, afdelingshoofd, ondernemingsraad, ter verdieping op het arbobeleid en knelpunten en de verwachtingen over de toegevoegde waarde van de toets.

 

Vervolgens tijdens de rondgang:

 • Ad hoc interviews met (groepen) medewerkers over onder andere werkplezier, fysieke belasting, verbeteringen en psycho sociale arbeidsfactoren. Psycho sociale arbeidsbelasting levert in het algemeen de grootste bijdrage aan het aantal beroepsziekten en werkgerelateerde klachten, hiervoor zal specifieke aandacht zijn binnen deze toets.
 • Evaluatie en eindgesprek.
 • Opstellen voorbeeldrapportage en aanbevelingen voorlopige toetsing.
 • Rapportage en toets definitieve RI&E en plan van aanpak.

Werkwijze

Een gecertificeerde kerndeskundige doorloopt bovenstaande stappen op locatie van het bedrijf. Per locatie is de verwachte tijdsinvestering voor het opstellen van een RI&E en plan van aanpak 4 dagdelen. Voor het controleren van een ingevulde RI&E en plan van aanpak is per locatie de verwachte tijdsinvestering 2 dagdelen.

Genoemde tijdsinvestering is een richtlijn, e.e.a. is afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Certificaat informatie

Na afloop ontvangt het bedrijf:

 • Een officieel door ISZW geaccrediteerde kerndeskundige getoetste risico-inventarisatie en plan van aanpak.
 • Onafhankelijk advies aan preventiemedewerker, personeelsvertegenwoordiging en directie.
 • Een actueel RI&E document met de risico’s*.
 • Aanbevelingen voor een plan van aanpak.

 

 • *) Concreet zal een korte bondige managementrapportage worden opgeleverd, met een samenvatting ten behoeve van de directie en ondernemingsraad. Daarnaast zullen operationele punten worden opgenomen in het plan van aanpak, met een prioritering (op basis van risico’s) en aanbevelingen.
Cursusnaam
RI&E
Cursuskosten (excl. btw)
op aanvraag
Studieduur
Cursusnummer
4.146